Strona główna

"Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego, i przyczynia się do poprawy ich działania. Pomaga organizacji osiągnąć cele dostarczając zapewnienia o skuteczności tych procesów, jak również poprzez doradztwo". Zgodnie z definicją IIA  zawartą w Międzynarodowych Standardach Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego opracownych  przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors).


Zakres zadań Biura Audytu:
Biuro Audytu Wewnętrznego odpowiada za wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w tym za systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej oraz wykonywanie usług i czynności doradczych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Biuro Audytu Wewnętrznego w szczególności:
- dokonuje analizy ryzyka w obszarach związanych z kontrolą zarządczą,
- przygotowuje plany audytów na podstawie przeprowadzanych analiz ryzyka,
- przygotowuje przeprowadza planowe i poza planowe audyty wewnętrzne,
- realizuje czynności doradcze,
- opracowuje procedury i wdraża zasady zapewniające jakość i sprawność działania audytu wewnętrznego, zgodnie z powszechnie uznanymi standardami w zakresie audytu wewnętrznego.


Ogólnym celem przeprowadzania audytu wewnętrznego

jest dostarczenie kierownikowi jednostki obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności kontroli zarządczej w Uczelni, w oparciu o czynności o charakterze zapewniającym oraz doradczym. Podstawowym zadaniem audytu wewnętrznego są czynności o charakterze oceniającym i zapewniającym. Działania o charakterze doradczym, w tym składanie wniosków mają na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.
Realizując powyższe cele audytorzy prowadzą działania zgodnie z wartościami etycznymi działalnosci zawodowej, zawartymi w Standardach Audytu Wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.